Ze względu na charakter działalności przemysł można podzielić na wydobywczy – bezpośrednia eksploatacja dóbr przyrody, proces produkcyjny polega na wydobywaniu kopalin, np. węgla, rud metali, itp., oraz przetwórczy – procesy produkcyjne polegają na przetwarzaniu surowców lub uszlachetnianiu ich w celu przystosowania do różnorodnych produkcyjnych i konsumpcyjnych potrzeb człowieka. Przemysł ten przerabia surowce dostarczone przez przemysł wydobywczy oraz przez inne działy gospodarki – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo.Wyróżnia się gałęzie przemysłu takie, jak na przykład:przemysł paliwowo-energetyczny, a w nim przemysł węglowy, przemysł paliwowy, przemysł energetycznyprzemysł metalurgiczny, a w nim kopalnictwo i hutnictwo żelaza oraz przemysł metali nieżelaznychprzemysł elektromaszynowy, a w nim przemysł metalowy, przemysł maszynowy, przemysł precyzyjny, przemysł środków transportu, przemysł elektrotechniczny i elektroniczny,przemysł chemiczny, przemysł mineralny, a w nim przemysł materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł ceramiki szlachetnejprzemysł drzewno-papierniczy,przemysł lekki, a w nim przemysł włókienniczy (tekstylny), przemysł odzieżowy, przemysł skórzanyprzemysł spożywczypozostały przemysł, czyli przemysł paszowy i utylizacyjny, przemysł poligraficzny oraz przemysły inne